Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Nội dung quyết định giải thể công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định giải thể công ty cổ phần của Giayphepkinhdoanh.vn tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886