Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 8 văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng quốc hội ban hành thì chỉ được hoàn thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886