Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [43] “Thuế giá trị gi tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” phản ánh số thuế doanh nghiệp còn được khấu trừ tiếp tục sau khi đã khấu trừ hết số thuế đầu ra ở kỳ tính thuế này.

Chỉ tiêu [43] cơ bản được tính bằng: (Số thuế GTGT phát sinh trong kỳ [36] + các khoản làm giảm số thuế được khấu trừ [37] – các khoản làm tăng số thuế được khấu trừ [38] – số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ [39a] + [22]) <0.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886