Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định tại khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886