TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Các trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp?
A
Luật sư trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức đầu tư:
 • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm 2 hình thức: Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh;
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Thực hiện dự án đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Q
Điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước ngoài?
A
Luật sư trả lời: Điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước:
 • Thực hiện sau khi hoàn thành năm tài chính;
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Q
Cách thức chuyển lợi nhuận về nước ngoài?
A
Luật sư trả lời:
  Đầu tư trực tiếp:
   • Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài bằng tiền sẽ thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
   • Nếu doanh nghiệp bị đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (do giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp,...) nhà đầu tư sẽ sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hay bằng đồng Việt Nam đã mở tại ngân hàng được phép để chuyển nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
  Đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài.
Q
Các loại tài khoản ngân hàng Công ty cần mở?
A
Luật sư trả lời: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện mở 02 loại tài khoản ngân hàng:
 • Tài khoản đầu tư: là tài khoản nhà đầu tư chuyển từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty (trong trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân) khi thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Đồng thời, đây là tài khoản nhận lợi tức kinh doanh để chuyển về tài khoản cá nhân của nhà đầu tư.
 • Tài khoản thanh toán: thực hiện các giao dịch thu, chi, các nghĩa vụ của doanh nghiệp với đối tác, cơ quan nhà nước,… Công ty có thể có nhiều tài khoản thanh toán.
Q
Cách thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài?
A
Luật sư trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thể lựa chọn các hình thức đầu tư:
 • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm 2 hình thức: Công ty 100% vốn nước ngoài, Công ty liên doanh;
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Thực hiện dự án đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Q
Đầu tư trực tiếp là gì?
A
Luật sư trả lời: Đầu tư trực tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và trực tiếp nằm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Các hình thức đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020 bao gồm: thành lập tổ chức kinh tế; thực hiện dự án đầu tư, đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC; và trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh.
Q
Đầu tư gián tiếp là gì?
A
Luật sư trả lời: Đầu tư gián tiếp là hình thức mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một bên thứ ba giúp mình thực hiện hoạt động đầu tư hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh. Các hình thức đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo luật đầu tư 2020 bao gồm: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (không bao gồm trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh).
Q
Trường hợp nào không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư không cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế;
Q
Trường hợp nào cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời:Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, nàh đầu tư cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế.
Q
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời:Theo Điều 39 Luật Đầu tư 2020 thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với một số dự án khác không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nói trên.
Trang 1 trong 61 2 3 6

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886