Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, điều kiện chuyển nhượng gồm:

  • Dự án đầu tư không bị chấm dứt hoạt động theo quy định;
  • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản (trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư dự án bất động sản);
  • Các điều kiện khác được quy định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886