Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trường hợp pháp luật mới được quy định ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo ưu đãi này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
Trường hợp pháp luật mới được quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.
Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 13 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886