Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khi hoạch toán giải thể công ty, kế toán cần phản ánh các bút toán sau:

– Hoàn nhập dự phòng còn lại tính đến thời điểm giải thể;

– Phản ánh giá bán của vật tư, hàng hoá; Phản ánh giá bán của TSCĐ;

– Phản ánh thu hồi nợ phải thu; Phản ánh chi phí liên quan đến việc giải thể công ty;

– Thanh toán các khoản cho người lao động; thanh toán với các chủ nợ; Thanh toán thuế còn nợ Ngân sách (kể cả số phát sinh trong quá trình giải thể);

– Khi kết thúc thủ tục thanh lý tài khoản ở ngân hàng và rút số tiền còn lại về quỹ tiền mặt

– Phân chia vốn góp cho các cổ đông; Chia các nguồn vốn chủ sở hữu khác cho cổ đông

– Thanh toán cho các cổ đông để kết thúc việc giải thể công ty

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886