LS trả lời: Bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ bản nhân dân cấp tỉnh căn cứ theo Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV