Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ Luật kế toán 2015 thì tuỳ thuộc vào loại tài liệu mà có thể huỷ bỏ sau một khoảng thời gian lưu trữ nhất định như sau:

  • Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán.
  • Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm;
  • Không được huỷ bỏ tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886