Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 quy định về việc gộp kỳ kế toán:
"4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng."

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886