Luật sự trả lời: Theo Khoản 3 Điều 35 Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định:
Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php