Chia sẻ
Thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài là một trong những thắc mắc phổ biến khi doanh nghiệp khởi nghiệp và trong cả quá trình hoạt động kế toán – thuế. Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 139/2016/NĐ-CP, Luật NTV xin chia sẻ thông tin về thời hạn nộp thuế môn bài cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài đến quý doanh nghiệp để theo dõi và thực hiện thủ tục thuế đúng luật.

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

1. Khai lệ phí môn bài:

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra kinh doanh. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc;

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

 

Woman filling US 1040 tax form 2018 year

2. Nộp lệ phí môn bài:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

1. Khai lệ phí môn bài:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh;

Khi cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần . Đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm;

Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Xem thêm: Quy trình – thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2022

2. Nộp lệ phí môn bài:

Cá nhân, hộ gia đình nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/ 01 hàng năm;

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886