Chia sẻ
Hộ kinh doanh có những nghĩa vụ gì trong quá trình hoạt động

Hộ kinh doanh cá thể là một thành phần kinh tế quan trọng và chiếm số lượng rất lớn ở Việt Nam. Dù với quy mô nhỏ, gọn nhưng Hộ kinh doanh cũng có những nghĩa vụ nhất định, và dưới đây là một số nghĩa vụ với các cơ quan quản lý nhà nước được các Luật sư, Đại lý thuế của NTV tổng hợp xin được gửi đến riêng quý khách hàng của NTV.

1. Nghĩa vụ Giấy phép

Giấy phép hộ kinh doanh do UBND cấp quận/huyện cấp theo quy định. Bên cạnh đó hộ kinh doanh cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành nghề theo quy định của pháp luật nếu kinh doanh những ngành nghề có điều kiện:

Tham khảo:

2. Nghĩa vụ với cơ quan thuế

2.1 Đăng ký thuế

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 quy định: Thời hạn thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nhưng chưa được cấp mã số thuế) thì HKD phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2.2 Tờ khai môn bài

– Hộ kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp tờ khai môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm trước từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm và thông báo cho người nộp thuế.

2.3 Thuế môn bài hằng năm

Căn cứ theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính như sau: 

Mức thu Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh như sau:

– Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

– Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

– Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Các trường hợp hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài: 

– HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; 

– HKD không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; 

– HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

Thời hạn nộp Lệ phí môn bài:

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm

+ Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau: Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động; trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

2.4 Nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh khoán

Được áp dụng với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính.như sau:

– Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán:

– Đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong năm thì nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm mẫu số 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12

– Đối với hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

–  Đối với hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp thuế khoán:

– Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

– Trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn:

Đối với hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Tham khảo: Các loại thuế và cách tính thuế đối với hộ kinh doanh

2.5 Nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai

Áp dụng với hộ kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Căn cứ theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022 quy định như sau: 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế:

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Sử dụng hóa đơn:

– HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán và sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) cần có email, chữ ký số (được cấp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực) và máy tính kết nối internet

2.6 Căn cứ tính thuế:

Căn cứ theo điều 10 Thông Tư Số: 40/2021/TT-BTC quy định: 

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

 – Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau: 

Lĩnh vực ngành nghềTỷ lệ thuế GTGTTỷ lệ thuế TNCN
Phân phối, cung cấp hàng hóa1%0,5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu5%2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu3%1,5%
Hoạt động kinh doanh khác2%1%

3. Nghĩa vụ với cơ quan BHXH

Tương tự như Doanh nghiệp, ngay sau khi thành lập, hộ kinh doanh cần Đăng ký mã đơn vị BHXH. Khi hộ kinh doanh có phát sinh việc thuê mướn lao động, hộ kinh doanh cần đăng ký tham gia BHXH cho tất cả các nhân viên làm việc cho hộ kinh doanh.

Tham khảo:

Hộ kinh doanh có khá ít nghĩa vụ so với doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về việc xin cấp giấy phép hộ kinh doanh, thay đổi thông tin hộ kinh doanh đừng ngần ngại gọi cho NTV hoặc tham khảo chi tiết tại: DỊCH VỤ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Đại lý Thuế Anh Khoa

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886