Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà Hợp đồng thuê nhà là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên thuê nhà và bên cho thuê về giá cả cho thuê, thời gian thê, quyền hạn và nghĩa vụ mà mỗi bên trong hợp đồng cần thực hiện. Dưới đây là mẫu Hợp đồng thuê…

Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác thực hiện một hoặc một số công việc nhất định trong phạm vi được ủy quyền. Giấy ủy quyền cần thiết phải có thời hạn ủy quyền và cam kết trách nhiệm của…

Biểu mẫu bổ nhiệm Kế toán Quyết định bổ nhiệm kế toán ghi nhận rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người được bổ nhiệm, ngoài ra còn thể hiện được trách nhiệm của họ trong các hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Bổ nhiệm kế toán là quyết định cần thiết mà…

Biểu mẫu bổ nhiệm Giám đốc Biểu mẫu bổ nhiệm Giám đốc là quyết định quan trọng bởi lẽ Giám đốc là người điều hành và quyết định các vấn đề kinh doanh trong thẩm quyền tại công ty, bên cạnh đó trong Quyết định bổ nhiệm cũng cần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm…

Biên bản họp Hội Đồng Thành Viên (HĐTV) Cuộc họp Hội Đồng Thành Viên (HĐTV) được tiến hành để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐTV bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc thể thức khác do Điều lệ công ty quy định, Biên…

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Diễn biến cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) có thể được ghi nhận bằng nhiều hình thức như biên bản, ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác, phổ biến và thuận tiện nhất là lập biên bản, biên bản họp HĐQT…

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) là văn bản ghi nhận lại nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ phần, Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm có các thông tin về lấy ý kiến cổ đông dự…

Trang 3 trong 3 1 2 3

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886