Chia sẻ
quy-dinh-ve-giam-doc-cong-ty

Bạn đang băn khoăn những quy định về giám đốc công ty? Giám đốc sẽ làm công việc gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của họ như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết quy định về giám đốc công ty dưới đây để hiểu thêm về chức vụ này.

1. Những quy định chung

a) Giám đốc là gì?

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

b) Vai trò của giám đốc

 • Vạch ra chiến lược nhằm thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh công ty.
 • Chỉ đạo công tác xây dựng, thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị phê duyệt.
 • Đưa ra những ý kiến, đề xuất nhằm góp phần cải thiện hoạt động của công ty.
 • Xây dựng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty, nuôi dưỡng văn hoá công ty.
 • Tổ chức, kiểm tra, đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty theo định kỳ cũng như thay mặt công ty đàm phán và ký kết các hợp đồng thương mại.

c) Nhiệm kỳ của giám đốc

 • Giám đốc công ty cổ phần: không quá 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 • Giám đốc công ty TNHH một thành viên: không quá 5 năm.
 • Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên: có nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc

Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên đây, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc trong công ty

 • Giám đốc công ty cổ phần: Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Tuyển dụng lao đồng, quyết định các vấn đề tiền lương và quyền lợi khác cho người lao động trong công ty, quản lý quy chế nội bộ công ty, kiến nghị các phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh,….
 • Giám đốc công ty TNHH: Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, trình báo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên, ký kết các hợp đồng, xây dựng phương án cơ cấu tổ chức công ty, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm các chức doanh trong công ty,…
 • Giám đốc công ty hợp danh: Quản lý và điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh, đại diện công ty tham gia các quan hệ pháp luật như là nguyên đơn, bị đơn trong các tranh chấp, triệu tập và tổ chức các cuộc họp hội đồng thành viên,…
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân: Quyết định tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đại diện doanh nghiệp tham gia các quan hệ pháp luật. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty,…

Ngoài các quyền và nghĩa vụ giám đốc thuê phải thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, họ còn có các quyền và nghĩa vụ khác phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng lao động.

Xem thêm: 09 điều cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp

4. Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc công ty.

a) Miễn nhiệm giám đốc trong các trường hợp:

 • Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật này;
 • Có đơn xin nghỉ việc;
 • Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
 • Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao;
 • Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ.

b) Cách chức giám đốc công ty trong các trường hợp:

 • Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;
 • Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;
 • Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý;
 • Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ. Hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi. Hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886