Chia sẻ
Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Có vai trò và trách nhiệm ra sao đối với doanh nghiệp? Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Luật NTV.

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Và những điều cần biết

a) Công ty nào thì có chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị?

Chỉ có loại hình Công ty cổ phần là có chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty), còn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty hợp danh thì người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty là chủ tịch hội đồng thành viên.

Theo quy định tại Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2020 thì chủ tịch hội đồng quản trị là:

– Là thành viên hội đồng quản trị;

– Là người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty;

– Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kì Hội đồng quản trị;

– Có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp là gì?

b) Tại sao phải có chủ tịch Hội đồng quản trị

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải tìm hiểu tại sao lại có Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, về bản chất, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất trong mỗi Công ty và bắt buộc phải thành lập trong mỗi Công ty.

Cơ quan này là tập hợp các thành viên cổ đông của công ty. Vì vậy, để có thể điều hành được hoạt động của Hội đồng quản trị và thay mặt cho Hội đồng quản trị công bố các Nghị quyết, quản lý Công ty, họ bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vậy chủ tịch Hội đồng quản trị là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới – trọn gói

c) Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Theo quy định Khoản 3, Điều 156, Luật doanh nghiệp 2020 thì:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Dịch vụ Luật NTV:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi và gửi những thắc mắc của bạn thì công ty chúng tôi sẽ:

– Tư vấn những thông tin pháp lý quan trọng về vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị;

– Cung cấp cho bạn biết phạm vi quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị;

– Giúp bạn tháo gỡ những rắc rối gặp phải; Giải quyết vấn đề về chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhanh chóng.

Tham khảo thêm: Dịch vụ mở nhà thuốc trọn gói / Dịch vụ mở phòng khám tư nhân

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886