Quy định về việc góp vốn

Những quy định chung về việc góp vốn trong công ty luôn là điều quan trọng nhất trong giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập. Cùng Luật NTV tìm hiểu về những điều cần biết này nhé.

Quy định chung về việc góp vốn vào công ty:

GÓP VỐN là việc các thành viên/cổ đông chuyển tài sản của mình vào công ty, để trở thành chủ sở hữu hoặc các đồng sở hữu công ty.

1. Quy định về quy trình về việc góp vốn

Bước 1: Xác định đối tượng góp vốn

Tất cả các tổ chức là pháp nhân. Bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú, nếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Doanh nghiệp 2020 đều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp. Trừ các trường hợp sau đây:

–         Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ/chồng của người đó không được phép góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý (cơ quan nhà nước), đối với ngành nghề khác thì có quyền góp vốn;

–         Công chức không thể góp vốn vào công ty TNHH;

–         Công chức chỉ được góp vốn vào công ty cổ phần với tư cách là cổ đông; Được góp vốn vào công ty hợp danh với tư cách là thanh viên góp vốn.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới – trọn gói

Bước 2: Xác định loại tài sản góp vốn

TÀI SẢN góp vốn có thể là:

–         Tiền Việt Nam;

–         Ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng;

–         Giá trị quyền sử dụng đất;

–         Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…

Việc góp vốn bằng tài sản phải có xác nhận bằng biên bản.

Đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất, người góp vốn còn phải:

  • Là người có quyền sở hữu và sử dụng đất hợp pháp, được Luật Pháp công nhận;
  • Trước khi góp vốn vào công ty, phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu/sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phải chịu lệ phí trước bạ.

Bước 3: Định giá tài sản góp vốn

–         Tất cả các thành viên sáng lập có quyền tự định giá, định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc theo một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Không bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước hoặc công chứng;

–         Khi có thành viên mới góp vốn; Khi có yêu cầu định giá lại tài sản góp vốn, người định giá phải là Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị;

–         Nếu định giá cao hơn so với giá thực tế tại thời điểm góp vốn. Người góp vốn và người định giá phải góp đủ số vốn như đã được định giá. Nếu gây thiệt hại cho người khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Bước 4: Giấy chứng nhận góp vốn

–         Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ;

–         Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Sau khi góp đủ vốn của mình vào công ty, thành viên được công ty cấp GCN phần vốn góp. Nếu bị mất, bị rách, cháy, hoặc bị thiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào thì thành viên được cấp lại GCN phần vốn góp và phải trả chi phí do công ty quy định;

–         Đối với công ty Cổ phần; Sau khi góp đủ vốn của mình, công ty cấp cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông. Cổ phiếu có thể cấp dưới dạng Chứng chỉ do công ty phát hành hoặc bút toán xác nhận quyền sở hữu một số cổ phần của công ty. Cổ phiếu phải đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty cổ phần.

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

2. Trường hợp muốn chuyển nhượng phần vốn góp

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác:

–         Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

–         Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên. Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày.

3. Trường hợp mua lại phần vốn góp

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

Nếu không thoả thuận được về giá. Công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu;

Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định. Thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Xem thêm: Những điều cần biết khi thành lập công ty

4. Trường hợp muốn thay đổi phần vốn góp

Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

5. Xử lý phần vốn góp trong trường hợp khác

Nếu thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

Nếu thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng trong các trường hợp sau đây:

+      Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;

+      Người được tặng cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

+      Thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.

Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

+     Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

+     Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php