Chia sẻ
Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện này các nhà đầu tư nước ngoài đang phát triển kinh doanh vào nước ta ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên vì một số lý do, nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Khi đó phải thực hiện thủ tục giải thể. Chúng tôi xin tóm tắt lại một số bước giải thể doanh nghiệp nước ngoài như sau:

1. Điều kiện giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

–    Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

–    Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

–    Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

–    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập để quản lý một dự án đầu tư mà dự án đầu tư đó thuộc diện chấm dứt hoạt động.

2. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a) Hồ sơ giải thể doanh nghiệp FDI bao gồm:

–    Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

–    Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

b) Thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư và trả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty FDI gồm các nội dung:

–    Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

–    Lý do giải thể;

–    Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

–    Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

–    Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 3: Công bố quyết định giải thể công ty FDI

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

–    Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

–    Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp

Nhà đầu tư sẽ tiến hành thanh lý các quyền và nghĩa vụ tồn đọng của doanh nghiệp. Từ việc thanh quyết toán thuế đối với cơ quan thuế, thanh lý hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà và các hợp đồng khác với đối tác thứ ba

Kết quả của giai đoạn này là báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Đính kèm các biên bản quyết toán thuế, biên bản thanh lý hợp đồng.

Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế công ty FDI

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 6: Thủ tục nộp thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

c) Thời gian giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

–    Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp;

–    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế. Đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

3. Những lưu ý khi giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

–    Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Doanh nghiệp trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

–    Doanh nghiệp kiểm tra và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình giải thể doanh nghiệp;

–    Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Trừ trường hợp xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

–    Trường hợp doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư: Khi chấm dứt một trong những dự án đầu tư chỉ làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

4. Những câu hỏi về thủ tục giải thể

Các khoản nợ của công ty vốn FDI được thanh toán theo thứ tự nào khi giải thể?

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

–    Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể. Và hợp đồng lao động đã ký kết;

–    Nợ thuế;

–    Các khoản nợ khác.

Khi giải thể công ty FDI có được chuyển tài sản thanh lý về nước?

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản là các khoản thanh lý dự án đầu tư;

Khi giải thể công ty FDI có phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD của công ty?

Trước khi công ty FDI làm thủ tục giải thể, cần phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD trực thuộc công ty.

Công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp riêng mà nội dung đăng ký doanh nghiệp vẫn hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư khi giải thể phải làm thủ tục gì?

Trường hợp chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trước khi làm thủ tục giải thể bắt buộc doanh nghiệp phải cấp đổi sang GCN đăng ký doanh nghiệp trước. Sau đó làm các bước giải thể như hướng dẫn nêu trên.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886