Chia sẻ
Các loại chi phí được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp

Để vận hành 1 doanh nghiệp, có rất loại chi phí phải đầu tư, chi ra để giúp doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên loại chi phí nào được trừ vào khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? loại thuế nào không được khấu trừ dù thực tế có chi cho hoạt động kinh doanh? Chắc hẳn rất nhiều chủ doanh nghiệp, kế toán viên thắc mắc. Bài viết dưới đây do Đại lý thuế Hồ Văn Anh Khoa liệt kê và chỉnh sửa dựa trên các căn cứ pháp lý hiện hành và kinh nghiệm gần 10 năm làm công việc tư vấn thuế.

Chi phí được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Các khoản chi liên quan đến:

– Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp;

– Có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên hoặc tổng hóa đơn trong cùng 1 ngày của cùng 1 nhà cung cấp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm VAT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Như vậy, ngoài các chi phí không được trừ thì tất cả các chi phí còn lại sẽ được khấu trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

37 loại chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN: 

Căn cứ pháp lý:

– Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.

– Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.

STTLoại chi phí không được trừ
1Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế TNDN (Không thực tế phát sinh, không đầy đủ hóa đơn, chứng từ,….)
2Chi khấu hao tài sản cố định trong một số trường hợp không đúng quy định.
3Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.
4Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ.
5Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ
6Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho NLĐ trong một số trường hợp đặc biệt.
7Chi trang phục bằng hiện vật cho NLĐ không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho NLĐ vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.
8Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT; thuế TNDN trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài mà theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN; thuế TNCN trừ trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ quy định tiền lương, tiền công trả cho NLĐ không bao gồm thuế TNCN.
9Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.
10Các khoản chi được trừ nhưng chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định. 
11Chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua BH hưu trí tự nguyện, BH nhân thọ cho NLĐ; Phần vượt mức quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (BHXH, BH hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ BHYT và quỹ BHTN cho NLĐ.
12Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ không theo đúng quy định hiện hành.
13Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.
14Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội.
15Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ.
16Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
17Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
18Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với DNTN là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.
19Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng
20Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.
21Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm
22Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
23Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
24Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
25Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
26Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
27Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo công thức.
28Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; Các khoản chi đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn.
29Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino.
30Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.
31Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.
32Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện.
33Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả) và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
34Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.
35Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.
36Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.
37Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

Danh sách các loại chi phí được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và 37 loại chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo cá nhân người viết thì cũng khá khoa học, hợp lý tuy còn 1 số bất cập. Nếu anh chị còn điều gì chưa rõ hoặc cần dịch vụ về thuế thì có thể liên hệ với Hotline: 0902841886 – Tổng đài: 02838361963 hoặc tham khảo chi tiết tại: Dịch vụ báo cáo thuế trọn góiDịch vụ báo cáo tài chính năm

Các bài viết tham khảo:

– Đại lý Thuế Anh Khoa

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886