LS trả lời:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ về nội dung điều chỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả theo biên nhận của cơ quan nhà nước.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV