Chia sẻ
Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty bạn cần biết

Bạn muốn biết cổ phần là gì? và các thông tin chi tiết liên quan đến các loại cổ phần của công ty cổ phần? Bài viết sau đây của Luật NTV sẽ giải đáp thắc mắc đó, đồng thời cho bạn biết những lưu ý về quyền lợi về nghĩa vụ của bạn khi bạn sở hữu một loại cổ phần nào đó trong công ty cổ phần.

Cổ phần là gì?

 • Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau.
 • Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ phần thuộc mỗi loại tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Các loại cổ phần trong công ty?

Công ty cổ phần thường có các loại cổ phần sau đây:

 • Cổ phần phổ thông;
 • Cổ phần ưu đãi (cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định).

Xem thêm: Công ty cổ phần là gì? Ưu và nhược điểm công ty cổ phần?

Quyền và nghĩa vụ pháp lý của người sở hữu cổ phần là gì?

1. Cổ phần phổ thông

Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

2. Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần này được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty cổ phần.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền sau:

 • Nhận cổ tức theo quy định;
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;
 • Các quyền khác.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

3. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

4. Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông.

Lưu ý: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới - trọn gói

Dịch vụ hỗ trợ của Luật NTV

 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho bạn về các loại cổ phần trong công ty cổ phần;
 • Tư vấn về các quyền lợi và nghĩa vụ có thể có khi mua các loại cổ phần của công ty cổ phần;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư;
 • Nhận kết quả thành lập, thay đổi nội dung doanh nghiệp;
 • Thực hiện đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Sau tất cả các quy trình trên chúng tôi sẽ giao kết quả đến tận nơi cho bạn.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886